گالــرى همــا

گالــرى همــا در بهــار ســال ۱۳۸۴ بــه مدیریــت هنگامــه معمــرى فعالیــت خود را آغــاز و تا کنــون بیش از دویســت نمایش فرهنگــى را در تهران، دبى، ابوظبى، ژنو، زوریخ، برلین و لندن برنامــه ریــزى و اجــرا کــرده اســت. بازبینــى جریــان هــاى مــدرن هنرهــاى تجســمى ایــران و معرفــى اســتعدادهاى نوظهــور از اهــداف عمــده ى مــا هســتند. در ایــن راســتا گالــرى همــا در برنامــه میــان مــدت خــود ، همــکارى بــا مــوزه هــا، بنیــاد هــا و گالــرى هــاى هنــرى را دنبــال و از ایــن منظــر، فــرازش هنــر جــوان را پیگیــرى مــیکند. اجــراى ســالانه ى نقاشــى منتخــب نســل نــو، نمایــش هــاى پژوهشــى بــا عنــوان کلکســیون فصلــى، همــکارى

در جــذب حمایــت بــراى هنرمنــدان پیشــرو ، همگــى بخشــى از ایــن ســامانه ى ذهنــى هســتند.

گالــرى همــا در برنامــه بلندمــدت خــود نســلى از هنرمنــدان جــوان را بــه عرصــه ى منطقــه اى و فــرا منطقــه اى پیشــنهاد کــرده و امیــدوار اســت تــا در ایــن چشم انداز، دستاوردهاى بصرى درون مرزى را در حد مقدورات ارتقا بخشد؛ ســاماندهى و تکمیــل کلکســیون هــاى موجــود هنــر مــدرن و معاصــر ایــران، برنامــه ریــزى و مشــاوره بــا مجموعــه داران حرفــه اى و آماتــور، ایجــاد زمینــه ى اقتصــادى بــراى ورود خریــداران بــه عرصــه ى تجــارت هنــرى و ســرمایه گــذارى درحوزه هنرهاى زیبا بخشى از خدمات رایج گالرى هما هستند.

از کتاب‌هایی که گالری هما طی چندسال اخیر تهیه و تولید کرده است می‌شود به لیست زیر اشاره کرد:   انقلاب پاپیولار (در همکاری نشر هنر معاصر و گالری شیرین)، سنگاپور ۱۳۹۱ / قدم‌های اولیه ( گفتگو با صادق تیرافکن)، در همکاری با آرت پراکتیس،  دبی ۱۳۹۱ /  قورباغه و معما، مجموعه آثار لادن بروجردی، دبی ۱۳۹۱ / تاریخ آینده، مروری بر آثار صادق تیرافکن ( در همکاری با مرکز تیرافکن)، تهران ۱۳۹۴/ چشم سر، مجموعه آثار احمد مرشدلو ( همکاری با استودیو ۰۰۹۸۲۱ )، تهران ۱۳۹۶ / معبد سرخ، مجموعه آثار محمد پیریایی ( در همکاری موسسه نور و استودیو ۰۰۹۸۲۱)، تهران ۱۳۹۶ / از باغ به آشپزخانه، مجموعه آثار ارسیا مقدم، تهران ۱۳۹۷ / تغییر نقطه جغرافیایی، زندگی و آثار سونیا بالاسانیان، تهران ۱۳۹۷ /  به سادگی سنگ، مجموعه آثار سیمین اکرامی ( در همکاری با دیلمان)، تهران ۱۳۹۷ / فریدون فرشته نبود، گفتگو با فریدون آو( در همکاری با گالری امروز  و دستان)، تهران ۱۳۹۷.

گالری هما در هفته هنر تیر ۱۳۹۷

بایگانی اکنون

هویت واقعاٌ چیست؟ آیا امری‌ست که به تاریخ محدود می‌ماند یا شکلی از تحسر ( نوستالژی) را تداعی می‌کند؟

یکی از مهمترین جستارهای هنر معاصر خاورمیانه، معضله‌ی هویت است؛ هویت نه در معنای ژئوکالچر آن که در موقعیت پرسمانی، درباره‌ی شناخت خود و نیز چگونگی شناساندن خود به دیگری؛ هنر‌شناسانی چون بوریس گرویس معتقدند که ” مسئله‌ی هویت مسئله‌ای مربوط به حقیقت نیست بل مسئله‌ای مربوط به قدرت است”1 به هر حال حتی اگر چنین تعریفی را برای هویت قائل باشیم و آن را منفک از حقیقت ماهوی خودمان جستجو کنیم باز هم نمی‌توانیم منکر رابطه حقیقت و قدرت و تاثیر آن بر ذهن هنرمند باشیم.

 هویت‌گرایی در معنای شناسه‌ی فرهنگی هنرمند، نمی‌تواند جدا از شاخص‌های ملی، قومی، زبانی، مذهبی و نژادی او باشد  و به قطع و یقین این قسم از شناسایی، بخش لاینفکی از نیروی رانشی هنر امروز ایران را شکل داده است. این بحران معنایی ناشی از شرایط جدیدی‌ست که در مناسبات انسان خاورمیانه ای پدید آمده و او را وا می‌دارد به شکل غیر منصفانه‌ای خودش را با شرایط زیستی جدید-جهانی- وفق بدهد؛ وفق دادنی افراطی تا آن اندازه که خود را تنها و صرفاٌ در آیینه‌ی دیگری قابل مشاهده بداند.

هنرمندان نسل اخیر هنر ایران پس از مواجه‌ی چند دهه‌ای اسلاف هنری خود به این نتیجه رسیده‌اند که هویت‌جویی اگر به عنوان ابزار و نه هدف هنرمند مورد استفاده قرار گیرد، ممکن‌است- و آن هم فقط ممکن است- به نتایج قابل اعتناتری منتهی شود؛ هویت در این تعریف تازه‌، راهی‌ست برای زدودن معانی انضمامی از ایده و اجرای هنری؛ هویت در این پردازش، نه در کنکاش نوستالژی تاریخ که در ساخت بایگانی از زمان حال قابل تحقق است. هنرمندان این نمایش با عنوان “بایگانی اکنون ” هر یک مسئله هویت را به شکل فردی در جستجوی روانی خودشان پی‌جویی کرده‌اند، منتها به جای آنکه این کنجکاوی را از دل تحلیل رابطه‌ی شرق و غرب یا طرح ذهنیت انتقادی ببینند یا به کل آن را به امری ایدئولوژیک تقلیل بدهند هریک کوشیده‌اند با معرفی خود به عنوان نوعی از شناخت زمان حال، سهمی در این بایگانی ایفا نمایند.

هنگامه معمری

هنرمندان این نمایش

لادن بروجردی

طاهر پور حیدری

سیما شاھمرادی

راشین قربی

کسری گلرنگ

ارسیا مقدم

 

موسس

هنگامه معمرى

 

مدیر

هنگامه معمرى

 

راه‌های ارتباطی

خیابان کریم خان زند، خیابان سنایى،کوچه ى چهارم غربى پلاك ۸ واحد یک   

تلفن: ۸۸۸۶۳۵۹۶ ۰۲۱

info@homaartgallery.com
www.homaartgallery.com