اﺗﺎق کوچک پیرسوک

اﺗﺎق ﮐوﭼﮏ پیرسوک، آﺛﺎر هﻧرﻣﻧدان ﺟوان و ﻧوظﮭور را از اﺳﻔﻧد ﻣﺎه ۱۳۹۶ تاکنون در شیراز به نمایش گذاشته شده‌است. هدف، ایجاد مآمنی برای رشد این هنرمندان از طریق ایجاد بستر تجربه‌گرایی و تعریف پروژه‌های تازه است. تنها در فضای ۴ در ۵ متر، پیرسوک تلاش می‌کند هر نمایشگاه را با چالشی برای خلاقیت و تازگی همراه کند. اتاق کوچک پیرسوک، ﮔﻔﺗﻣﺎن ﭘوﯾﺎی هﻧر ﻣﻌﺎﺻر را ﻣﯾﺎن هﻧرﻣﻧدان، ﻣﺟﻣوعه‌داران، ﮐﯾورﯾﺗورهﺎ و ﻣﻧﺗﻘدان در ﺟﮭت ﺳﺎﺧت ﯾﮏ زﯾﺳت ﺑوم ﭘﺎﯾدار ﺑرای هﻧر در ﺷﯾراز ﺗﺷوﯾﻖ ﻣﯽ‌ﮐﻧد.

اﺗﺎق کوچک پیرسوک در آرت فر تیر ۱۳۹۸

هنرمندان نمایش داده شده در آرت فر تیر:

اصلان ارزاقی

اسماعیل بازپران

حنانه جالو

محسن زارع

مهشید محبوبی فر

علی هنرور

مؤسسان:

نیما تقوی، علی هنرور، محسن زارع

 

مدیران:

علی هنرور، محسن زارع

 

سال تأسیس:

۱۳۹۶

راه‌های ارتباطی:

آدرس: شیراز، خیابان کریمخان‌زند، کوچه ۳۸، شماره ۱۱
تلفن: ۳۲۳۱۴۸۷۰

pirsook.art@gmail.com

www.pirsookart.com